Trending

 • Binnen twee weken live met dexport Shop Launch Los geht's
 • Lokalisatie nodig? Regel je Duitse retouradres via Dexport Los geht's
 • Zes maanden gratis op Kaufland verkopen?Los geht's
 • Je groei versnellen op Amazon? Los geht's
 • Samenwerken met het beste Duitse marketingteam in Nederland? Los geht's
 • Je verkoop boosten met ons Duitse influencer netwerk? Los geht's

Richtlijn consumentenrechten 2011 – Het toekomstige herroepingsrecht – Uitoefening

‘De volledige harmonisatie van consumenteninformatie en van het herroepingsrecht bij op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten zal dan ook bijdragen tot een hoog beschermingsniveau voor de consument en een beter functioneren van de B2C interne markt. Aangezien de consument bij verkoop op afstand de goederen niet kan zien voordat hij de overeenkomst sluit, dient hij een herroepingsrecht te hebben. Om diezelfde reden moet de consument de goederen die hij wenst te kopen kunnen testen en inspecteren, voor zover dit noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen te controleren. Bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten dient de consument over een herroepingsrecht te beschikken wegens het verrassingselement en/of psychologische druk. Herroeping dient een einde te maken aan de verplichting van de partijen om de overeenkomst uit te voeren.’ Het hele hoofdstuk III met de artikelen 7 t/m 16 houdt zich met het herroepingsrecht bezig. Hier een beknopte samenvatting van de regelgeving – zover het de online verkoop van producten betreft:

 • De consument beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen.
 • Begin van de termijn:
  • de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in ontvangst neemt;
  • indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in ontvangst neemt;
  • indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in ontvangst neemt;
  • voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in ontvangst neemt.
 • Over zijn herroepingsrecht moet de klant vooraf worden ingelicht, namelijk over de voorwaarden, de termijnen en de procedures voor de uitoefening van dat recht alsmede het standaardformulier voor herroeping.
 • Ontbreken deze inlichtingen, dan bedraagt de herroepingstermijn 12 maanden.
Wat de berekening van de termijn betreft heeft de richtlijn gedefinieerd:
‘Alle in deze richtlijn aangegeven termijnen zijn dan ook uitgedrukt in kalenderdagen. Wanneer een in dagen omschreven termijn ingaat op het ogenblik waarop een gebeurtenis of een handeling plaatsvindt, mag de dag waarop deze gebeurtenis of handeling plaatsvindt, niet bij de termijn worden inbegrepen.’
En wat is dat voor standaardformulier? Het is verplicht, om het de consument zo gemakkelijk mogelijk te maken en ziet er als volgt uit:
Ik/Wij ** deel/delen ** u hierbij mede dat ik/wij ** onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst** herroep/herroepen ** Besteld op (): Na(a)m(en) van de consument(en) ) (): Adres(sen) van de consument(en) (): Handtekening(en) van de consument(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingeleverd ) (): Datum (): ___________ (*) In te vullen door de handelaar alvorens hij het formulier aan de consument verstrekt. (**) Schrappen wat niet van toepassing is. ( ) In te vullen door de consument(en).
En ook de tekst voor de herroepingsinstructie is – net als nu al in Duitsland – vanaf 2013 in alle lidstaten voorgeschreven. Deze kunt u hier bekijken. Wel biedt de richtlijn in artikel 11 een zekere versoepeling zowel voor de consument alsook voor de handelaar aan:

1. Voor afloop van de herroepingstermijn stelt de consument de handelaar op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument hetzij:

a) gebruikmaken van het standaardformulier voor herroeping zoals aangegeven in bijlage I, deel B; hetzij

b) een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.

De lidstaten leggen geen formele vereisten op met betrekking tot het modelformulier voor herroeping, anders dan degene die zijn opgenomen in bijlage I, deel B.

2. De in artikel 9, lid 2, en artikel 10 bedoelde herroepingstermijn wordt in acht genomen wanneer de consument de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat deze termijn is verstreken.

3. De handelaar kan, naast de in lid 1 bedoelde mogelijkheden, de consument de mogelijkheid bieden het modelformulier voor herroeping overeenkomstig bijlage I, deel B, of een andere ondubbelzinnige verklaring op de website van de handelaar elektronisch in te vullen en toe te zenden via de website van de handelaar. In deze gevallen stuurt de handelaar de consument onverwijld op een duurzame drager een bevestiging van de ontvangst van de herroeping.

4. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel ligt bij de consument.

Over de gevolgen van een herroeping voor handelaar en consument volgt een afzonderlijk stuk. Zie ook: Richtlijn consumentenrechten 2011 – Het toekomstige herroepingsrecht – Gevolgen Belangrijke aspecten van de nieuwe Richtlijn consumentenrechten van 2011]]>