Trending

  • Binnen twee weken live met dexport Shop Launch Los geht's
  • Lokalisatie nodig? Regel je Duitse retouradres via Dexport Los geht's
  • Zes maanden gratis op Kaufland verkopen?Los geht's
  • Je groei versnellen op Amazon? Los geht's
  • Samenwerken met het beste Duitse marketingteam in Nederland? Los geht's
  • Je verkoop boosten met ons Duitse influencer netwerk? Los geht's

Vanaf 04-08-2011: weer een nieuwe herroepingsinstructie

zaak Messner moest het Europese Hof zich met de Duitse regelingen over de waardevergoeding bezighouden, die een klant verschuldigd kan zijn voor het gebruik van een product gedurende de zgn. afkoelingsperiode – de tijd die tussen aankoop en herroeping of retournering verstrijkt. Het hof kwam toen tot de conclusie dat de Duitse wettelijke regelingen niet aan Europese normen voldoen en verklaarde voor recht:

Artikel 6, lid 1, tweede zin, en lid 2, van richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling die in algemene zin bepaalt dat de verkoper bij tijdige herroeping door de consument, van die consument een compenserende vergoeding kan eisen voor het gebruik van een middels een overeenkomst op afstand verworven goed.

Diezelfde bepalingen verzetten zich er evenwel niet tegen dat de consument wordt verplicht tot het betalen van een compenserende vergoeding voor het gebruik van dit goed, wanneer dit gebruik heeft plaatsgevonden op een wijze die onverenigbaar is met de beginselen van burgerlijk recht, zoals dat van de goede trouw of van ongerechtvaardigde verrijking, mits geen afbreuk wordt gedaan aan de doelstelling van deze richtlijn en, met name, aan de doeltreffendheid en effectiviteit van het herroepingsrecht, hetgeen de nationale rechter dient vast te stellen.

Als gevolg daarvan moest Duitsland zijn wettelijke bepalingen over de vergoeding voor waardevermindering bij aankopen op afstand wijzigen. Deze wijziging betreft vooral § 312e Duits Burgerlijk Wetboek (BGB), welke nu gedeeltelijk luidt:

Bei Fernabsatzverträgen über die Lieferung von Waren hat der Verbraucher … Wertersatz für Nutzungen nach den Vorschriften über den gesetzlichen Rücktritt nur zu leisten,

  1. soweit er die Ware in einer Art und Weise genutzt hat, die über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht, und
  2. wenn er zuvor vom Unternehmer auf diese Rechtsfolge hingewiesen und nach § 360 Absatz 1 oder 2 über sein Widerrufs- oder Rückgaberecht belehrt worden ist oder von beidem anderweitig Kenntnis erlangt hat.
Vrij vertaald:

Bij contracten betreffende aankopen van producten op afstand is de consument een waardevergoeding voor het gebruik van het product volgens de bepalingen over de wettelijke herroeping alleen verschuldigd,

  1. zover hij het product op een manier heeft gebruikt, die het onderzoek van de eigenschappen en de functionaliteit te boven gaat, en
  2. als hij van tevoren door de ondernemer over deze rechtsgevolgen werd geïnformeerd en over zijn herroepings- of retourneringsrecht werd geïnstrueerd of van beide op andere wijze kennis heeft verkregen.
Hieruit wordt duidelijk dat de wetsverandering tegelijkertijd een verandering van de wettelijk voorgeschreven herroepings- en/of retourneringsinstructies nodig maakt. Hiervoor levert de wetgever aan de ondernemer tekstpatronen, waarvan gebruik moet worden gemaakt wil men het risico van ‘Abmahnungen’ uit de weg gaan. In dit verband wijs ik u nog op een belangrijk detail: De Duitse wet schrijft voor dat het herroepings- of retourneringstermijn 14 dagen is. Maar dit geldt alleen als de ondernemer de klant op zijn website vóór de bestelling hierover heeft geïnformeerd (door een op elk moment zichtbare link naar de desbetreffende pagina en een linkverwijzing direct bij het bestellen) en bovendien deze informatie onmiddellijk ook nog een keer in tekstvorm aan de klant overhandigt. Dit kan nog in de bevestigingsmail gebeuren. De wet gaat namelijk zelfs nog een stap verder indien bepaald wordt dat deze informatie ook nog uiterst op de volgende dag mag verstrekt worden. U moet dus de volledige herroepings- en/of retourneringsinstructie ook in uw bevestigingsmail herhalen! Kunt u niet garanderen dat deze bevestigingsmail de klant op de volgende dag na de bestelling maar in plaats daarvan pas later bereikt, dan bedraagt de afkoelingsperiode niet 14 dagen, maar 1 maand! Om de ondernemer in staat te stellen zijn desbetreffende documenten op de site aan te passen heeft de wetgever een overgangsperiode van drie maanden toegestaan. Deze loopt op 04- 11-2011 af. Tot dan mogen nog de instructies worden gebruikt, die vanaf 10-06-2010 geldig waren – alleen kan in de tijd tot 04-11-2011 geen waardevergoeding worden gevergd, omdat de oude instructies niet aan de wetswijzigingen voldoen. Voor de beeldvorming van de nieuwe instructies heb ik tekstpatronen voor drie variaties klaargemaakt: Herroepingsinstructie voor verkopen van producten Retourneringsinstructie voor verkopen van producten Herroepingsinstructie voor levering van diensten Als u de aanpassingen niet zelf wilt doen, vraag dan een individuele offerte bij Dexport aan.]]>