Trending

  • Binnen twee weken live met dexport Shop Launch Los geht's
  • Lokalisatie nodig? Regel je Duitse retouradres via Dexport Los geht's
  • Zes maanden gratis op Kaufland verkopen?Los geht's
  • Je groei versnellen op Amazon? Los geht's
  • Samenwerken met het beste Duitse marketingteam in Nederland? Los geht's
  • Je verkoop boosten met ons Duitse influencer netwerk? Los geht's

Water(bed)gate: retourneren zonder waardevergoeding

Duitse Bondsgerechtshof (arrest van 03-11-2010 – VIII ZR 337/09) had hij succes. Maar In de herroepinginformatie van de verkoper stond toch – overeenkomend met de wet – zo mooi:

‘Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit gegebenenfalls Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.’
En bovendien had de verkoper nog expres in de bevestigingsmail aan de klant geschreven:
‘Im Hinblick auf die o. g. Widerrufsbelehrung weisen wir ergänzend darauf hin, dass durch das Befüllen der Matratze des Wasserbettes regelmäßig eine Verschlechterung eintritt, da das Bett nicht mehr als neuwertig zu veräußern ist.’
Waarom heeft dit de verkoper niets geholpen? De Duitse rechtbanken moesten bij hun overwegingen op de juiste toepassing van het Europese consumentenrecht letten. Op 03-09-2009 (rechtszaak C-489+07) had namelijk het Europese Gerechtshof de volgende uitspraak gedaan:
Artikel 6, lid 1, tweede zin, en lid 2, van richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling die in algemene zin bepaalt dat de verkoper bij tijdige herroeping door de consument, van die consument een compenserende vergoeding kan eisen voor het gebruik van een middels een overeenkomst op afstand verworven goed. Diezelfde bepalingen verzetten zich er evenwel niet tegen dat de consument wordt verplicht tot het betalen van een compenserende vergoeding voor het gebruik van dit goed, wanneer dit gebruik heeft plaatsgevonden op een wijze die onverenigbaar is met de beginselen van burgerlijk recht, zoals dat van de goede trouw of van ongerechtvaardigde verrijking, mits geen afbreuk wordt gedaan aan de doelstelling van deze richtlijn en, met name, aan de doeltreffendheid en effectiviteit van het herroepingsrecht, hetgeen de nationale rechter dient vast te stellen.
Met deze uitspraak heeft het EuGH de Duitse wettelijke regeling verworpen volgens welke de consument verplicht is om een compensatie te betalen voor een waardevermindering als gevolg van gebruik. Alleen als het gebruik buiten het normale proeven van de waar gaat, is het mogelijk een waardevergoeding te bedingen. En volgens het Bondsgerechtshof is het opvullen van de matras van een waterbed niet meer dan wat voor een ligproef nodig is. En dat mag altijd en daarom moest de verkoper de volle prijs terugbetalen. Dus: niet altijd komt pech uit Duitsland.]]>